NESOUHLASTE SE ZVÝŠENÍM CENY!

MÁTE MOŽNOST NESOUHLASIT

UKONČENÍ ČINNOSTI DODAVATELE

Pokud Váš dodavatel elektřiny/plynu ukončí činnost z důvodu neschopnosti zajistit dodávku svým zákazníkům.Automaticky přecházíte k dodavatel poslední instance. Ten  Vás bude informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek. Bohužel podmínky dodávky jsou v této době velice nevýhodné. Proto prosím postupujte z rozmyslem, jelikož na výběr dodavatele a sjednání nové smlouvy máte 6. měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný.

Nezávazně vám s výběrem dodavatele pomůžeme a poradíme vám jaké jsou možnosti na trhu. Kontaktujte nás  ZDE

NESOUHLAS SE ZVÝŠENÍM CENY

Každý odběratel má dnes možnost ihned odstoupit od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny i v případě, že uzavřel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Vzhledem k podpoře v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb., a článku § 11a odst. 5  díky kterému je možnost smlouvu s dodavatelem zrušit předčasně ukončit.

Jedná se o cenu komodity nebo stále měsíční platby fakturované vaším dodavatelem energií. Tuto výpověď není možné uplatnit v případě zvyšovány ceny distribuce vyhlašované energetickým regulačním úřadem pro distributory elektřiny a plynu.

O této skutečnosti dodavatel odběratele musí informovat. A to buď adresně prostřednictvím emailu nebo dopisu. V tom případě odběratel má možnost od smlouvy odstoupit nejdéle, ale POZOR nejdéle 10 dní před účinností nové ceny. Vzhledem k tomu, že dodavatel má povinnost informovat nejpozději 30 den před zvýšením ceny má odběratel pouze 20.dní na podání nesouhlasu se zvýšením ceny.

Proto toto zdražení je načasované na konec roku kdy lidé řeší jiné starosti a ostatní dodavatele přeregistrovávají nevíce odběrných míst. Je tedy třeba jednat rychle. I v takové situaci se tato skutečnost dá pozitivně využít. Jelikož se jedná o jedinečnou možnost, kdy si odběratel může vybrat stabilního dodavatele s jasnými podmínkami a rozumnou cenou.

V tomto směru jsme schopni pomoct, jelikož na základě spotřeby a daného produktu uděláme cenové porovnání včetně informací o podmínkách smlouvy. Stačí se obrátit na infolinku, nebo nám poslat vyúčtování do emailu.

           PODPORA V ZÁKONĚ 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 5

Některá opatření na ochranu zákazníka
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

            POSTUP

 1. Pokud odběratele dodavatel o zvýšení ceny neinformoval adresně tedy emailem nebo dopisem a neví, jestli daný dodavatel zdražil obrátí se na naši infolinku a my jsme schopni na základě informaci o dodavateli a produktu zjistít, jestli se odběrateli cena zvyšuje.

 2. Pokud odběratel zjistí, že mu dodavatel zdražuje je třeba jednat poměrně rychle, aby byl dodržen termín odstoupení od smlouvy.  V odstoupení jsou důležité dva termíny. A to datum, do kdy jste schopni doručit odstoupení dodavateli. V případě zasílání poštou vždy posílejte doporučeně, ale většinou dopis dojde asi druhý den, ale je třeba ještě respektovat ustanovení o doručování, které je ve Všeobecných obchodních podmínkách smlouvy. Mnohdy se pohybuje od 3 do 5 dnů od data odeslání. V tomto případě to znamená, že je třeba odeslat dopis 3-5 dnů před možným termínem odstoupení.

 3. Druhým zásadním termínem je datum zvýšení ceny, jelikož je třeba podat výpověď k datu den před tímto zdražením ceny. Aby nový i starý dodavatel měli dostatek času na vyřízení všech formalit je třeba minimálně 12dní, jelikož nejbližší možný termín přihlášení k odběrnému místu operátora trhu je 10 pracovních dní. Obvykle se uvádí, že je potřeba 20 dnů na změnu dodavatele. V případě odstoupení ve lhůtě jak tří měsíců, tak v době kratší, než 10 dnů před změnou, je termín odstoupení poslední den následujícího měsíce.
  Příklad: když spotřebitel podá výpověď 3. 12.2018 (v případě adresného oznámení – emailem dopisem), tak je třeba uvést termín 31.12.2018 a ve smlouvě s novým dodavatelem uvést termín začátku dodávek 1.1.2019
  Když spotřebitel podá výpověď 15.12.2018, tak je lepší požadovat termín ukončení smlouvy k 31.1.2019 a termín začátku nové smlouvy 1.2.2019

 4. Na základě poslední vyúčtování a dopisu nebo emailu vám zpracujeme odstoupení od smlouvy.

 5. Je třeba každou komoditu odstoupit zvlášť, takže pokud odběratel od jednoho dodavatele odebírá současně elektřinu i zemní plyn, a dodavatel zdražuje obje komodity, tak je třeba napsat dvě odstoupení.

 6. Odstoupení připravíme ve třech vyhotoveních
  První odstoupeni pošlete současnému dodavateli.
  Druhé odstoupeni přiložíme ke smlouvě s novým dodavatelem.
  Třetí odstoupeni uschováme pro případnou stížnost při neakceptaci výpovědi

 7. Odstoupení pošlete na doručovací adresu dle všeobecných podmínek dodavatele.

 8. Současně uzavřeme smlouvu s novým dodavatelem, tak aby nový dodavatel měl alespoň 20 dnů na vyřízení změny dodavatele.

 9. Následně po schválení přidělení odběrného místa od Operátora trhu s elektřinou a plynem, tak odběrateli pošle zprávu, rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek.

 10. K datu zahájení dodávek doporučujeme provést samoodečet elektroměru, nebo plynoměru a nahlásit stav původnímu dodavateli a distributorovi, jelikož v případě nenahlášeného stavu stanoví distributor stav odhadem a to může znamenat, že zbytečně bude odběratel platit třeba za nespotřebovaný plyn nebo elektřinu za starou cenu.